Grupa doradcza P4B

PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNE 

Głównymi odbiorcami usług naszej firmy są przedsiębiorstwa energetyczne z sektora energii elektrycznej, ciepłownictwa, gazu ziemnego. Współpracujemy również z dostawcami paliw. Obsługa obejmuje wszystkie aspekty wyznaczone regulacjami prawa energetycznego – od momentu powstawania przedsiębiorstwa, do bieżącej obsługi funkcjonujących podmiotów, relacji z dostawcami, odbiorcami czy organami nadzoru i regulacji. Nasze wsparcie nie ogranicza się do pojedynczych aspektów działalności, ale oferujemy szereg produktów kompleksowych.

INWESTORZY I ODBIORCY STRATEGICZNI

Inwestycje w technologie energetyczne określane są jako najbardziej stabilne z punktu widzenia przyszłego popytu. Dzięki współpracy z naszą firmą mogą Państwo rozpocząć funkcjonowanie na rynku energetycznym mając zapewnione pełne wsparcie projektów od strony formalnej. Będąc odbiorcą strategicznym – dla którego zużycie energii i paliw stanowi istotny czynnik kosztotwórczy możecie Państwo liczyć na fachowe doradztwo w relacjach z dostawcami mediów i na wsparcie w zakresie sposobów obniżania kosztów zużycia mediów energetycznych.

INSTYTUCJE PUBLICZNE

Sektor publiczny jest jednym z największych konsumentów mediów energetycznych, a jednocześnie może występować jako inwestor w projektach nakierowanych na zaspokojenie potrzeb publicznych czy zwiększenie efektywności. Uczestniczy też w procesach planowania, szacowania i analizowania zapotrzebowania na media. Zapewniamy wsparcie na każdym z tych etapów – od strony prawnej, ekonomicznej i technicznej. Wspieramy ten sektor w zakresie organizacji przetargów i specjalistycznych analiz – obiektywnie weryfikujących założenia projektów energetycznych.

Ustawa cenowa – rozporządzenie w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia

Wsparcia kogeneracji w Polsce – zatwierdzone przez Komisję Europejską

Carousel With Images

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Odit omnis us, pur! Molestiae voluptate ipsam ab earum unde?

GRUPA P4B 

ul. Piotrkowska 146
90-063 Łódź
tel. 508-250-502
fax. 042-636-94-74
e-mail: p4b@p4b.com.pl


© Copyright 2018 Dobre Zdjęcie